php求两数组交集的三种方法详解

2020-02-17 1915

题目:给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。

示例 1:

输入: nums1 = [1,2,2,1],nums2 = [2,2]

输出: [2]

示例 2:

输入: nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]

输出: [9,4]

说明:

输出结果中的每个元素一定是唯一的。

我们可以不考虑输出结果的顺序。

解法一:迭代一个数组

思路分析:

迭代一个数组,判断是否存在另外一个数组

PHP 代码实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

/**

 * @param Integer[] $nums1

 * @param Integer[] $nums2

 * @return Integer[]

 */

function intersection($nums1, $nums2) {

    $res = [];

    for($i=0;$i<count($nums1);$i++){

        if(in_array($nums1[$i],$nums2)){

            $res[] = $nums1[$i];

        }

    }

    return array_unique($res);

}

使用:

1

2

3

$nums2 = [2,4,6,7,8,99];

$nums1 = [1,2,5,9,9,66,89,90,99,99];

var_dump(intersection($nums1, $nums2));

复杂度分析:

时间复杂度:O(mn)

解法二:内置数组函数

思路分析:

使用array_intersect()函数进行取数组的交集,然后再使用array_unique()去重

PHP 代码实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

/**

 * @param Integer[] $nums1

 * @param Integer[] $nums2

 * @return Integer[]

 */

function intersection($nums1, $nums2) {

    return array_unique(array_intersect($nums1,$nums2));

}

使用:

1

2

3

$nums2 = [2,4,6,7,8,99];

$nums1 = [1,2,5,9,9,66,89,90,99,99];

var_dump(intersection($nums1, $nums2));

解法三:暴力解法

思路分析:

先把两个数组合并为一个数组,再两次循环遍历查找

PHP 代码实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

/**

 * @param Integer[] $nums1

 * @param Integer[] $nums2

 * @return Integer[]

 */

function intersection($nums1, $nums2) {

    $new_arr = array_merge(array_unique($nums1),array_unique($nums2));

    $res = [];

    for($i=0;$i<count($new_arr);$i++){

        for($j=$i+1;$j<count($new_arr);$j++){

            if($new_arr[$i] == $new_arr[$j]){

                $res[] = $new_arr[$i];

            }

        }

    }

    return array_unique($res);

}

使用:

1

2

3

$nums2 = [2,4,6,7,8,99];

$nums1 = [1,2,5,9,9,66,89,90,99,99];

var_dump(intersection($nums1, $nums2));

复杂度分析:

时间复杂度:O(n^2)

解法四:双指针

思路分析:

先把两个数组排序,通过双指针往前推来进行查找

PHP 代码实现:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

/**

 * @param Integer[] $nums1

 * @param Integer[] $nums2

 * @return Integer[]

 */

function intersection($nums1, $nums2) {

    sort($nums1);

    sort($nums2);

    $i = $j = 0;

    $res = [];

    while($i < count($nums1) && $j < count($nums2)){

        if($nums1[$i] == $nums2[$j]){

            $res[] = $nums1[$i];

            $i++;

            $j++;

        }elseif($nums1[$i] < $nums2[$j]){

            $i++;

        }elseif($nums1[$i] > $nums2[$j]){

            $j++;

        }

    }

    return array_unique($res);

}

使用:

1

2

3

$nums2 = [2,4,6,7,8,99];

$nums1 = [1,2,5,9,9,66,89,90,99,99];

var_dump(intersection($nums1, $nums2));

复杂度分析:

时间复杂度:O(nlogn)

以上就是php求两数组交集的三种方法详解的详细内容,更多请关注php知识-学习天地 www.lxywzjs.com其它相关文章!

分享至:

分享到QQ空间 分享到朋友社区 新浪微博分享

栏目地图